Cerere de ofertă a prețurilor și condițiilor pentru achiziția bunurilor / serviciilor / lucrărilor

Stimat Domn / Doamnă,

Organizația Obștească ,, Alternative sociale” anunță concurs deschis de achiziție în cadrul proiectului ,, Acțiuni de calitate pentru familii reziliente” , din cadrul programului „Sprijin pentru refugiați sub umbrela APSCF”, finanțat de DiakonieKatastrofenhilfe (DKH).

Scopul concursului de achiziții este semnarea unui contract care va avea drept obiect achiziția a 200 vouchere care pot fi schimbate pe produse de vestimentație în cadrul magazinului ofertantului

Voucherele vor fi emise de către ofertant și vândute către Asociația Obștească ,, Alternative sociale”care va distribui voucherele către beneficiari ( pers. fizice) 

Termenul contractului 22-25  septembrie 2023

Cerințe față de candidații eligibili: persoane juridice înregistrate în Republica Moldova, licențiate în vânzarea bunurilor cu rețea de magazine în mun. Ungheni să aibă capacitate tehnică de gestionare a vaucherelor.

Cerințe față de condițiile financiare, de plată: Plata va fi efectuată conform Contului de plată eliberat de către Furnizor în baza comenzii de livrare înaintată furnizorului de către AO,,Alternative sociale”

Cerințe față de oferta comercialăOferta comercială va fi perfectată conform Anexei nr.1 va conține următoarele informații:I. Informații despre ofertant (denumirea companiei / numele, adresa poștală, numele persoanei responsabile, telefonul de contact și adresa electronică a persoanei responsabile);

Anexe: copii de pe documentele care confirmă identitatea și eligibilitatea furnizorului, inclusiv:• copia certificatului de înregistrare a companiei sau a extrasului din registrul de stat al persoanelor juridice (în cazul persoanelor juridice);• copia buletinului de identitate și documentele de studii (în cazul persoanelor fizice);• copia Patentului de întreprinzător (în cazul deținătorilor de patente de întreprinzător).II. Condiții financiare, de plată: (se va indica condițiile de plată ale ofertantului. Condițiile financiare, de plată ale solicitantului, indicate în această cerere de ofertă, reprezintă o condiție dorită a solicitantului).III. Condiții de livrare a bunurilor: (se va indica locul livrării / ridicării bunurilor, încărcare, descărcare, instalare, etc. De asemenea vor fi indicate costurile suplimentare pentru livrare, dacă este cazul).IV. Lista lucrărilor / serviciilor / bunurilor oferite, descrierea și condițiile aferente, inclusiv:• cantitatea (se indică cantitatea care poate fi livrată / prestată / executată în termenele de realizare);• prețul pentru fiecare articol în parte, per unitate și total (cu indicarea sumei brute în cazul persoanelor fizice și cu TVA inclus în cazul persoanelor juridice);• Termenele de realizare (se indică termenele de executare alucrărilor / prestare a serviciilor/ livrare a bunurilor, după caz)pentru fiecare articol în parte;

Valabilitatea ofertei comerciale: Oferta comercială va fi valabilă timp de 45 zile de la data limită pentru depunerea ofertelor.

Criteriile de selecție a ofertelor comerciale

CriteriuPondere
Competitivitatea prețului  produselor de igienă de primă necesitate50%
Accesibilitatea rețelei de magazine a furnizorului30%
Condițiile de emitere și de deservire a voucherelor20%

Evaluarea ofertelor comerciale va fi efectuată doar pentru ofertanții eligibili!!

NotăProdusele achiziționate vor cuprinde toată gama produselordisponibile în magazine.

AO,,Alternative sociale” își rezervă dreptul de a modifica numărul final de vouchere care urmează a fi achiziționate în dependență de numărulbineficiari înregistrați, numărul stabilit fiind – 200 vouchere, de a accepta sau de a respinge orice ofertă, de a anula procesul de selectareși de a respinge toate ofertele în orice moment înainte de atribuireacontractului, fără a-și asuma responsabilitatea față de ofertanți.

Termenul limită de depunere a ofertelor este: data 22 septembrie 2023, ora 13:00                                 Oferta va fi perfectată conform șablonului anexat la această cerere de ofertă, semnată de persoana abilitată și transmisă în oficiul AO ,,Alternative sociale”, pe adresa mun. Ungheni, str. Vasile Alecsandri 4 A, sau scanată și expediată la adresa de e-mail ms.frasin@mail.ru, cu mențiunea: Oferta comercială.

Informații suplimentare și precizări, le puteți obține  la nr. detelefon 067677171

Anexa nr.1

la Cererea de ofertă pentru achiziția bunurilor / serviciilor / lucrărilor

NrArticolUnitatePreț     
1.  hanorac             Buc.   
2.  blugiBuc.  
3.  geacă de toamnă sau iarnăBuc.  
4.  pulovereBuc.  
5.  treningBuc.  

Notă! Produsele achiziționate nu se vor limita doar la această listă, dar vor cuprinde toată gama produselor de igienă disponibile în magazin.

Ofertă comercialăI. Date despre ofertant 

Denumire / Nume _____________________________________________________

Persoana responsabilă__________________________________________________

Telefon___________________, e-mail_____________________________________

Documente anexate la această ofertă, care confirmă identitatea șieligibilitatea ofertantului:

a)___________________________________________________________________

b)___________________________________________________________________

c)___________________________________________________________________

d)___________________________________________________________________

e)____________________________________________________________________II. Condiții financiare, de plată:

           _________________________________________________________________

          __________________________________________________________________III. Condiții de livrare a bunurilor:

          __________________________________________________________________

          _______________________________________________________________