Promovarea educației incluzive în Republica Moldova: obiective clare, angajamente puternice, politici responsabile

Asigurarea dreptului la educație de calitate a copiilor și tinerilor în condiții de egalitate, în cadrul instituțiilor de învățământ, este un drept fundamental recunoscut oficial în Republica Moldova. În acest sens, APSCF salută obiectivul 2 din Planul de acțiuni privind implementarea programului național de incluziune socială a persoanelor cu dizabilități pentru anii 2017-2022 care vizează asigurarea dreptului la educație de calitate a copiilor și tinerilor cu diferite tipuri de dizabilități în instituțiile de învățământ, în condiții de egalitate cu ceilalți – obiectivele fixate de guvern în acest program sunt un bun punct de pornire în implementarea educației incluzive. Experiența pozitivă înregistrată în școlile pilot care au avut parte de programe de susținere a educației incluzive în colaborare cu ONG-uri, arată faptul că acolo unde există suport adecvat, mediul școlar este mai prietenos și accesibil pentru toți copii, iar rezultatele sunt satisfăcătoare pentru toată lumea: de la cadre didactice, părinți și până la beneficiari – atât copiii cu necesități educaționale speciale, cât și colegii lor.

Pe de altă parte, este nevoie de un mecanism de finanțare și de gestiune a fondurilor care să permită atingerea acestor obiective în mod realistic. Considerăm că pentru a atinge aceste obiective este necesară:

 • definirea/aprobarea unui model aplicabil de incluziune a copiilor cu dizabilități în instituțiile de educație timpurie, pentru asigurarea dreptului lor la educație;
 • individualizarea resurselor necesare la nivel național în funcție de nevoi și de cost standard per elev;
 • monitorizarea constantă a accesului efectiv al copiilor cu CES la serviciile de educație incluzivă în teritoriu;
 • evaluarea anuală a progresului/dinamicii implementării planului național prin prisma obiectivelor propuse;
 • în baza observațiilor efectuate, verificarea corespunderii resurselor destinate educației incluzive și introducerea unor măsuri potrivite pentru a asigura fondurile necesare atingerii obiectivelor propuse;
 • implicarea mai activă a APL în mărirea gradului de accesibilitate fizică a copiilor cu dizabilități locomotorii,  la instituțiile de învățământ (reparația drumurilor, asigurarea cu transport, construcția rampelor la clădirile instituțiilor școlare, adaptarea sălilor auxiliare etc.), precum și sprijinirea familiilor vulnerabile care au copii cu CES pentru integrarea educațională a acestor copii;
 • alocarea resurselor financiare pentru dotarea instituțiilor de învățământ cu echipament specializat pentru asistența copiilor cu tulburări senzoriale și a copiilor cu tulburări din spectrul autism (TSA);
 • reducerea numărului de elevi în clasele în care învață copii cu CES până la cel mult 15, dintre care 2-3 cu CES;
 • elaborarea și aprobarea normativelor de dotare a grădinițelor și școlilor cu tehnologii, echipamente, sisteme de comunicare alternativă, etc. pentru susținerea incluziunii copiilor cu CES;
 • dezvoltarea/îmbunătățirea competențelor profesionale a pedagogilor la clasă/grupă, cadrelor didactice de sprijin, coordonatorilor echipelor multidisciplinare intrașcolare în domeniul educației incluzive. În acest context, este necesară organizarea formării continue a acestor grupuri, bazată pe cursuri teoretice și practice, precum și activități de mentorat la locul de muncă. Asigurarea cadrelor didactice cu materialele metodice și didactice necesare pentru elaborarea și implementarea curriculumurilor adaptate și modificate, evaluarea diferențiată a elevilor cu diferite necesități educaționale. Organizarea unor instruiri pentru cadrele didactice privind strategiile de lucru cu copiii cu CES.
 • analiza utilizării de către școli a surselor financiare destinate educației incluzive în ultimii doi ani  și elaborarea unor măsuri de eficientizare a utilizării bugetului pentru educație incluzivă. Revizuirea formulei de calcul pentru asigurarea financiară a implementării educației incluzive în școli și grădinițe, astfel, încât să fie acoperite nevoile elevilor/copiilor cu diferit nivel de dizabilitate.
 • atenție specială pentru cadrele didactice de sprijin ca și componentă indispensabilă pentru implementarea de succes a inițiativelor ce vizează educația incluzivă și revizuirea normativului privind numărul de copii asistați (raportul de 5 copii cu dizabilități severe/asociate și 10 copii cu CES).

În concluzie, dorim să exprimăm dorința noastră de a continua dialogul cu instituțiile de stat, privind toate aspectele educației incluzive, ca parteneri constructivi. Sperăm și ne așteptăm în același timp, să găsim în toate părțile interesate (stakeholderi) și în reprezentanții instituțiilor guvernamentale, bunele intenții și angajarea personală, atât de necesare pentru a ne asigura că toții copiii din Republica Moldova au acces egal la o educație de calitate.

Descarcă textul integral al documentului de poziție în format .pdf aici.