A.O. ”Forța Susținerii” în susținerea implementării educației incluzive în raionul Leova

Implementarea educației incluzive în Republica Moldova a înregistrat rezultate considerabile la nivel național, însă, odată cu incluziunea copiilor cu dizabilități severe în instituțiile de învățământ general, copiii din raionul Leova se confruntă cu noi și noi provocări. Insuficiența unităților de cadru didactic de sprijin în raionul Leova a atras atenția societății civile, care a început să tragă alarma încă de la începutul anului 2018 despre lipsa serviciilor specializate destinate copiilor cu dizabilități severe precum centre de zi, centre de tip respiro, centre de intervenție timpurie, etc. În același context, este de menționat că la momentul actual, în instituțiile de învățământ din raionul Leova există doar 4 psihologi și 3 logopezi, niciun psihopedagog și niciun kinetoterapeut.

În prezent, unicul serviciu pentru copiii cu dizabilități severe în școală este cadrul didactic de sprijin (CDS). Fondul pentru Educația Incluziva (FEI) pentru 2020 constituie 1547 mii lei, ceea ce permite instituirea a doar 14,4 unități (mai puțin cu 9 unități decât numărul necesar).

În aceste condiții, calitatea serviciilor CDS nu poate fi asigurată pe deplin. În conformitate cu Hotărârea de Guvern nr. 868, Anexa 3, Fondul pentru Educația Incluzivă are 2 destinații: a) salarizarea CDS și b) dotarea Centrelor de Resurse pentru Educația Incluzivă (CREI) din școli. Pe parcursul ultimilor 5 ani, FEI din raionul Leova a fost integral utilizat pentru salarizarea CDS, fără a acorda atenția necesară dotării unui CREI în raion. În același timp, insuficiența Fondului pentru Educație Incluzivă generează atât fluctuația Cadrelor Didactice de Sprijin, cât și scăderea motivației acestora.

În cei câțiva ani de la constituire, A.O. ”Forța Susținerii” a reușit să producă schimbări importante în orașul Leova, contribuind la promovarea incluziunii sociale și protecției copiilor aflați în dificultate, promovând principiile bunei guvernări și îmbunătățirea nivelului de trai al cetățenilor. Începând cu februarie 2016, împreună cu cei 25 membri și 16 voluntari ai organizației, A.O. ”Forța Susținerii” a reușit să stabilească relații constructive cu importanți actori din comunitate, și să colaboreze eficient cu APL de nivelul I și II, fiind invitați să participe la majoritatea acțiunilor desfășurate de APL în domeniul educațional, social și de protecție a copiilor (dezbateri, mese rotunde, ateliere de lucru, instruiri). Reprezentanții organizației sunt membri ai Comisiei raionale pentru protecția copilului aflat în dificultate, ai grupului de lucru ”Consolidarea mecanismului de referire a minorilor în conflict cu legea”, membri ai Comisiei Raionale pentru drepturile omului, membri ai consiliului de administrație al Spitalului Raional Leova, participând activ la elaborarea Strategiei de schimbare a comportamentului tinerilor din raion.

Implementarea educației incluzive este un proces complex și necesită o colaborare eficientă și multisectorială, în mod special pe domeniile sănătate, social și educație. Membrii asociației au constatat cu regret că abordarea unilaterală a unor cazuri dificile ale copiilor cu dizabilități severe din raionul Leova nu aduce rezultate, cazurile fiind nesoluționate sau abordate superficial. În acest context, membrii asociației au constatat că în Strategia de dezvoltare a educației incluzive în raionul Leova pentru anii 2015-2020 a fost prevăzută acțiunea de constituire a Comitetul de coordonare a dezvoltării educației incluzive în raion, cu accent pe consolidarea rolurilor responsabililor vizați. Din păcate, până în 2019 această acțiune nu a fost realizată, rămânând doar pe hârtie.

Fiind preocupați de soarta copiilor cu dizabilități severe care urmau să fie integrați în procesul educațional general, A.O. ”Forța Susțineriia decis să ”miște carul din loc” și să constituie un grup de lucru multidisciplinar pentru promovarea educației incluzive de calitate în raionul Leova. Totul a început de la semnarea Acordului de colaborare dintre A.O. ”Forța Susținerii” și Consiliul Raional Leova pentru implementarea proiectului „Camera cu elemente senzoriale pentru copiii cu dizabilități severe Labirintul Magic”.

Astfel, la inițiativa asociației a fost constituit grupul de lucru pentru educația incluzivă (GLpEI), format din 13 membri. Din grupul de lucru fac parte vicepreședintele raionului, consilieri raionali, un părinte al unui copil cu dizabilități severe, un reprezentant SAP, președintele AO ”Forța Susținerii”, vice directorul spitalului raional, doi reprezentanți ai instituțiilor de învățământ, un asistent social. Grupul a fost constituit ținând cont de experiența fiecărui membru, și de manifestarea unei atitudini profesioniste vizavi de problematica incluziunii copiilor cu dizabilități. La propunerea asociației, în componența grupului de lucru a fost inclus președintele asociației, dar și un părinte al unui copil cu dizabilități severe, care să reprezinte vocea părinților copiilor cu dizabilități. Din momentul constituirii, grupul de lucru s-a întâlnit de 12 ori, agenda fiind coordonată de fiecare dată cu vicepreședintele raionului pentru probleme sociale.

În cadrul ședințelor GlpEI, președinta asociației a abordat constant problematica incluziunii socio-educaționale a copiilor cu dizabilități. În cazul insuficienței fondurilor FEI, redresarea situației cu referire la numărul mic al unităților de CDS cade pe umerii Consiliului Raional Leova. Constatând consecințele negative ale numărului insuficient de unități de CDS, membrii GLpEI au solicitat implicarea Consiliului Raional Leova pentru asigurarea dreptului la educație de calitate a copiilor cu dizabilități din raion. Datorită acțiunilor de informare, sensibilizare, a argumentelor aduse și a unei bune conlucrări, Consiliul Raional a reușit să aloce, în 2019, finanțarea suplimentară pentru 2,25 unități de Cadru Didactic de Sprijin, iar în 2020 – pentru alte 2,5 unități.

Având în vedere rezultatele implicării GLpEI în promovarea drepturilor copiilor cu dizabilități din raionul Leova, acesta își va continua activitatea și după finalizarea proiectului în cadrul căruia a fost creat. Necesitatea continuității GLpEI este susținută de toți membrii grupului, iar activitatea acestuia va fi  preluată de către APL de nivelul II prin serviciile din subdiviziunea acestuia, punând în continuare accentul pe implementarea, la nivel local, a politicilor statului cu referire la educația incluzivă, pe promovarea bunelor practici și pe rolul părinților copiilor cu dizabilități în revendicarea drepturilor propriilor copii.

GLpEI consolidează eforturile tuturor actorilor din domeniul medical, educațional și social în abordarea cazurilor mai complexe la nivel de raion și promovează maxima responsabilitate socială și transparență în cheltuirea resurselor financiare destinate educației incluzive în raionul Leova.

Articolul a fost elaborat de AO ”Forța Susținerii” din Leova cu suportul Secretariatului APSCF, în cadrul proiectului “Servicii sociale mai bune printr-un parteneriat durabil dintre societatea civilă și guvern” (SSMB) finanțat din sursele financiare ale Uniunii Europene, implementat și co-finanțat de Fundația Soros-Moldova în parteneriat cu Keystone Moldova, Alianța ONG-urilor active în domeniul Protecției Sociale a Copilului și Familiei (APSCF) și Alianța Organizațiilor pentru Persoanele cu Dizabilități din Republica Moldova (AOPD).