Masa rotundă „FINANȚAREA ÎN EDUCAȚIE: PRIORITĂȚI, NECESITĂȚI ȘI REALITATE”

La 26 aprilie 2018, Alianța ONG-urilor active în domeniul Protecției Sociale a Copilului și Familiei (APSCF) în colaborare cu Fundația pentru Dezvoltare, a desfășurat masa rotundă „Finanțarea în educație: priorități, necesități și realitate”. Scopul evenimentului a vizat plasarea pe agenda publică a subiectului privind importanța utilizării eficiente și corecte a resurselor financiare alocate instituțiilor de învățământ în vederea asigurării calității în educație.

Dna Victoria Catanoi, consultant politici educaționale, a prezentat detalii despre modalitatea în care sunt gestionate resursele pentru educație la nivel preuniversitar, conform noii metodologii de finanțare. Datorită acesteia, s-au putut atinge rezultate considerabile vizavi de echilibrarea cheltuielilor pentru un elev, eficientizarea cheltuielilor publice și transparență în finanțarea școlilor. În consecință, pentru utilizarea eficientă și corectă a resurselor financiare în cadrul unei instituții de învățământ, dincolo de documentarea corectă privind formula finanțării acestor instituții, este importantă implicarea managerilor școlari în procedurile de planificare a bugetului instituțiilor de învățământ, dar și administrarea participativă a acestor instituții, întru asigurarea transparenței procesului decizional și implicării tuturor actorilor agregați în procesul educațional.

Dna Mariana Budan, șef SAP Cahul, a detaliat aspectele finanțării educației incluzive. Printre pilonii de bază în realizarea educației incluzive, au fost evidențiate cadrul legislativ, asigurarea cu resurse suficiente a procesului implementării educației incluzive, dar și atitudinile și valorile constitutive ale persoanelor implicate în acest proces. Participanții la discuții au subliniat importanța revizuirii modului în care este stabilită norma cadrelor didactice de sprijin, întru asigurarea unui salariu motivant și echitabil, conform muncii depuse de aceștia. Dificultatea identificată în acest sens, a fost explicată prin lipsa continuității și conexiunii dintre nivelurile preșcolar și școlar, specificându-se importanța introducerii unor prevederi privind transmiterea datelor și prognozelor privind numărul copiilor cu CES la nivelul școlar din partea managerilor instituțiilor de învățământ preșcolare.

Dna Lidia Tentiuc, director ÎPLT Măgdăcești, raionul Criuleni, a relatat din experiența instituții pe care o administrează și a argumentat importanța corelării resurselor financiare alocate instituțiilor de învățământ cu prioritățile și necesitățile instituției. În acest sens, a fost evidențiată ca fiind problematică planificarea în detaliu a cheltuielilor prevăzute pentru noul an bugetar, din cauza imprevizibilității unor factori care ar putea interveni în realizarea și implementarea bugetului. Principiile bunei funcționări a metodei de autofinanțare a unei instituții de învățământ presupun asigurarea transparenței bugetului instituției, invitarea tuturor actorilor la audierile publice privind planificarea acestuia pentru participarea persoanelor care pot interveni cu sugestii și propuneri inovatoare întru schimbarea pozitivă a mediului de învățământ.

Dna Gabriela Ojog, director executiv Fundanția pentru Dezvoltare, a vorbit despre provocările parteneriatului educațional și bunele practici în acest domeniu. Parteneriatul educațional poate fi stabilit între toți posibilii actori interesați de asigurarea unei educații de calitate, precum cadre didactice, elevi, părinți, APL-uri, agenți economici, cetățeni și comunitate. Fundamentul acestuia este încrederea și ascultarea reciprocă a acestor actori întru asigurarea unui cadru propice implementării ideilor și practicilor pozitive de ameliorare a funcționalității instituției de învățământ. În această ordine de idei, s-a discutat necesitatea asigurării formării continue a cadrelor didactice și antrenării tinerilor cadre didactice în procesul instructiv-educativ.

Discuțiile generate în urma prezentărilor participanților la masa rotundă au fost concentrate asupra sesizării chestiunilor problematice ale subiectului finanțării educației și identificării unor soluții și recomandări pentru îmbunătățirea calității educației.