Preocupările APSCF vis a vis de măsurile întreprinse în cazul de la Orhei

Alianța ONG-urilor active în domeniul Protecției Sociale a Copilului și Familiei (APSCF) apreciază măsurile întreprinse în ultimele zile cu referire la situația din Casa internat din Orhei. Reamintim că, în conformitate cu art. 3 din Convenția ONU cu privire la Drepturile Copilului (în continuare CDC), R. Moldova și-a asumat responsabilitatea să vegheze ca ”instituțiile, serviciile, așezămintele care răspund de protecția și îngrijirea copiilor să respecte standardele stabilite de autoritățile competente…”, precum și să asigure supravegherea lor competentă.

Reamintim, la fel, că în conformitate cu p.2 al art. 19 al aceleiași Convenții, Republica Moldova s-a angajat să întreprindă măsuri de protecție împotriva abuzurilor și relelor tratamente față de copii, indiferent în grija cui sunt aceștia. Aceste măsuri trebuie să cuprindă și proceduri eficiente ”… pentru identificarea, denunțarea, acționarea în instanță, anchetarea, tratarea și urmărirea cazurilor de rele tratamente aplicate copiilor”, prevăzute și de HG 270 din 08.04.2014 cu privire la aprobarea Instrucțiunilor privind mecanismul intersectorial de cooperare pentru identificarea, evaluarea, referirea, asistența și monitorizarea copiilor victime și potențiale victime ale violenței, neglijării, exploatării și traficului.

În contextul celor menționate mai sus, considerând, la fel, și urmărirea penală pornită de Procuratura Generală în baza art.1661 alin.(2) lit. (b) din Codul Penal – tratament inuman și degradant http://procuratura.md/md/newslst/1211/1/6339/ , precum și solicitarea Vicepreședintelui Parlamentului Liliana Palihovici către MMPSF http://curentul.md/politica/exclusiv-liliana-palihovici-a-expediat-o-scrisoare-ministrului-mircea-buga.html, atragem atenția asupra importanței evaluării procedurilor interne de protecție a copilului aplicate de instituție, dar și de instituțiile ierarhic superioare:

  1. Cunoaște și înțelege sau nu personalul semnele de abuz;

2. Cum și în ce condiții și cui, personalul și copiii raportează orice bănuială sau mărturie de abuz;

3. Ce măsuri sunt prevăzute pentru protecția copiilor în cazul unor situații bănuite sau existente de abuz (inclusiv expunerea în presă, implicarea în evaluare și investigații) și cum sunt semnalate aceste cazuri mai sus;

4. Ce suport este prevăzut/ implementat din partea autorităților ierarhic superioare instituției pentru prevenirea și combaterea abuzurilor în interiorul acesteia, precum și alte măsuri.

Reamintim, totuși, autorităților R. Moldova, în special MMPSF, că țara noastră și-a asumat, conform pct. 2 al Art. 18 al CDC, să acorde ”ajutor părinților în exercitarea responsabilității care le revine în legătură cu creștere copilului”, precum și, conform pct. 3 al Art. 20 din aceiași Convenție, să ofere protecție, în primul rînd de tip familialcopiilor, care, temporar sau permanent, sunt lipsiți de mediul familial.

În încheiere, subliniem că Republica Moldova, la art. 23 din CDC a recunoscut ”că pentru copiii handicapați fizic și mintal trebuie să asigure o viața împlinită și decentă, în condițiile care să le garanteze demnitatea, să le favorizeze autonomia și să le faciliteze participarea activă la viața comunității”.

Consiliul Coordonator APSCF