ANUNȚ de ANGAJARE – evaluator program (APSCF)

Centrul de Dezvoltare a Resurselor în domeniul Protecției Copilului și Familiei (CDRPCF) în calitate de secretariat al APSCF, cu suportul financiar al Fundației Soros – Moldova și Solidarite Laique, Franța, anunță angajarea prin concurs a unui expert pentru evaluarea Programului de formare a ONG-urilor membre ale Alianței ONG-urilor active în domeniul Protecției Sociale a Copilului și Familiei (APSCF),  desfășurat în perioada mai 2008 – iunie 2009.

Cerințe față de aplicanți

·         studii superioare în domeniul științelor sociale, management sau alte domenii relevante;

·         experiență relevantă în evaluare (cel puțin 2 rapoarte de evaluare realizate independent);

·         experiență de lucru de cel puțin 4 ani în cadrul sectorului neguvernamental din domeniul protecției copilului și familiei;

·         experiența de formator va fi considerată un avantaj;

·         capacități avansate de utilizare a computerului;

·         capacități avansate de redactare în limba română.

Dosarul

CV-ul aplicantului, cu accentuarea experienței de evaluare și cu indicarea numelui a 2-3 persoane de referință;

O scrisoare de motivare.

Dosarul va fi transmis în plic,  prin fax sau e-mail: CDRDPC (Alianța ONG-urilor active în domeniul Protecției Sociale a Copilului și Familiei), str. Alexandru cel Bun 7, of. 216, Chișinău, Republica Moldova. Fax (0) 22 260 – 627; e-mail: viorica@aliantacf.net.md.

Informații suplimentare

Tel.: 260627 sau 260628 – persoană de contact Viorica Balan – Secretar APSCF.

web: http://aliantacf.home.md
Termeni limită: Aplicanții pot depune dosarele pînă la data de 16 mai 2009. Doar persoanele selectate vor fi contactate.

TERMENI DE REFERINȚĂ pentru evaluarea Programului de formare a ONG-urilor membre ale Alianței ONG-urilor active în domeniul Protecției Sociale a Copilului și Familiei (APSCF)

APSCF este în căutarea unei persoane – expert în evaluare pentru realizarea într-un termen de 2 luni a acestor termeni de referință.

1. Introducere

Alianța ONG-urilor active în domeniul Protecției Sociale a Copilului și Familiei (APSCF) în parteneriat cu Solidarite Laique, Franța și FONPC România, în cadrul Programului PROCOPIL, derulat cu suportul Ministerului Afacerilor Externe al Republicii Franceze și parțial cu suportul Fundației SOROS Moldova a implementat în perioada 2008 – 2009 un Program de Formare destinat ONG-urilor membre.

Evaluarea Planului Strategic 2005-2007 al APSCF și elaborarea noului Plan Strategic 2008-2012, au demonstrat interesul organizațiilor membre asupra activităților de formare. Instruirea și consultanța au fost menționate drept cele mai importante servicii pe care ar trebui să le ofere APSCF în viitorii 5 ani pentru organizațiile membre.

Astfel, obiectivul major al Programului de Formare al APSCF a fost de a contribui la consolidarea capacităților organizațiilor membre, pentru a participa la elaborarea politicilor publice în domeniul protecției copilului și familiei, oferirea de servicii sociale de calitate, monitorizarea respectării drepturilor copilului și sensibilizarea opiniei publice și a factorilor decizionali în vederea respectării drepturilor copiilor în Republica Moldova.

Programul de Formare a luat în considerare următoarele domenii: Prevenirea abuzului și a violenței împotriva copilului; Servicii sociale adresate copiilor cu nevoi speciale; Activități socio-educative cu copiii, inclusiv animație de timp liber; Drepturile copilului. Pentru fiecare domeniu, a fost selectat un ONG-resursă, care au constituit Grupul de Lucru pentru Formare (CNPAC, ONG „Femeia și copilul – Protecție și sprijin”, Asociația „Prietenii copiilor”, CIDDC).

Programul de Formare a fost conceput pe trei dimensiuni (Elaborare de curricule; Stagii de formare; Coaching și supervizarea ONG-urilor beneficiare) puse în aplicare de către ONG-urile resursă.

Secretariatul Alianței ONG-urilor active în domeniul Protecției Sociale a Copilului și Familiei (APSCF) împreună cu Grupul de Lucru pentru Formare au selectat, pe bază de concurs, 20 ONG-uri membre – beneficiare, care au delegat pentru fiecare subiect înscris cîte 3 persoane maximum.

La finalizarea Programului de Formare 2008 – 2009 se reliefează necesitatea unei evaluări pentru a aprecia eficiența (capacitatea APSCF de a produce rezultate dorite sau definite la începutul programului) și eficacitatea (gradul de atingere a rezultatelor definite la începutul programului) acestuia și perspectivele unui program similar în viitor.

2. Conținutul evaluării

în procesul de evaluare, Expertul va ține cont de următoarele aspecte, dar nu se va limita la ele:

a)       Relevanța Programului de Formare față de necesitățile ONG-urilor membre ale APSCF;

b)       Structura programului din punctul de vedere al obiectivelor, activităților, responsabililor, etc.;

c)       Rezultatele scontate, managementul, factorii care au facilitat sau împiedicat buna implementare a Programului de Formare, lecții învățate, etc.

Pe parcursul evaluării Programului de Formare, expertul va recurge la cel puțin următoarele tehnici de colectare a datelor și analiză:

·         examinarea documentelor și materialelor de bază relevante Programului de Formare;

·         intervievarea partenerilor proiectului (Membrii GLF, FONPC, România și Solidarite Laique, Franța);

·         vizite în teren la ONG-urile beneficiare;

·         ședințe de lucru cu Grupul de Lucru pentru Formare (GLF);

·         desfășurarea unei Mese Rotunde (va elabora conceptul, agenda acesteia și va modera evenimentul) cu Membrii GLF și ONG-urile beneficiare.

Rezultatul evaluări este un raport analitic, care va include, cel puțin, următoarele componente:

·         Sumar executiv;

·         Introducere;

·         Descrierea metodelor de evaluare;

·         Relevanța proiectului;

·         Rezultatele proiectului;

·         Eficiența și eficacitatea proiectului;

·         Constatări cheie (inclusiv bune practici și lecții învățate);

·         Concluzii și recomandări;

·         Anexe (lista persoanelor și a partenerilor intervievați, studii de caz, eventual materiale ilustrative/ vizuale etc.).

Raportul nu va depăși 15 pagini (cu excepția sumarului executiv și a anexelor) A4, cu caractere Times New Roman 12.

 

3. Profilul expertului (a se vedea anunțul)

NB: Aplicantul nu poate fi beneficiar direct al Programului de Formare al APSCF.

 

4. Responsabilități în cadrul acestor Termene de Referință și termene limită

·         elaborarea metodologiei de evaluare (27 aprilie 2009 – 1 mai 2009);

·         examinarea documentației Programului de Formare, realizarea interviurilor/ chestionării și vizitelor în teren etc. (4 – 17 mai 2009);

·         elaborarea primului proiect de Raport, a conceptului Mesei Rotunde și agendei acesteia (11 – 24 mai 2009);

·         analiza informațiilor acumulate la Masa Rotundă (25 – 31 mai 2009);

·         finalizarea Raportului de evaluare a Programului de Formare și validarea acestuia de către CC APSCF (1 – 6 iunie 2009).

5. Subcontractarea

Contractul va fi semnat cu aplicantul selectat, conform cerințelor din anunț. Evaluarea dosarelor va fi realizată de către scretariatul APSCF, care va prezenta membrilor CC APSCF doar dosarele cele mai ample și conforme maximal cu profilul solicitat. CC APSCF va decide asupra candidaturii. Doar candidatul selectat va fi contactat.

6. Cadrul organizatoric

în procesul de evaluare, expertul va consulta membrii GLF și echipa ONG-urilor resursă, care au implementat Programul de Formare. Aceștia vor pune la dispoziția Expertului toată informația și materialele necesare pentru realizarea sarcinilor și vor facilita întîlnirile cu beneficiarii programului.

Toate problemele logistice și organizatorice referitoare la aceste termene de referință sunt în responsabilitatea Secretariatului APSCF.

 

7. Bugetul

a. Onorariul de expertiză – 470 USD, inclusiv impozite și taxe (din bugetul Fundației Soros);

b. Desfășurarea Mesei Rotunde – 2436 USD pentru chirie sală, alimentare participanți, transportul participanților, etc. (din bugetul Fundației SOROS);

c. Realizarea discuțiilor, întîlnirilor, vizitelor în teren – suma va fi stabilită în baza metodologiei propuse (din bugetul „Coordonare” PROCOPIL, Solidarite Laique, Franța)

8. Procedura de plată

Plata onorariului se va efectua în două tranșe: prima transă, în valoare de 50% din suma totală, va fi achitată la mijlocul perioadei de implementare; a doua tranșă în valoare de 50% va fi plătită după ce APSCF va aproba Raportul de evaluare.

Restul cheltuielilor se vor realiza direct de pe conturile CRDPCF, după o planificare prealabilă împreună cu Expertul.